Partrik Kittel med sin gummianka Foto:  Kim C Lundin

Patrik Kittel: Är du en vinnarskalle?

Svenska landslagsankaret Patrik Kittel tar upp sina krönikor igen på Ridenews. Han tar upp det här med vinnarskalle – något man blir, inte föds till. (english version at the end, scroll down)

Vinnarskalle!

Jag lyssnade på en radiointervju som Radiosporten gjort med min landslagskollega Therese Nilshagen. Reportern frågade Therese vem hon tyckte hade mest vinnarskalle i dressyrlandslaget. Jag blev både så himla glad och förvånad när jag hörde hennes svar: Patrik Kittel.

Under hela min karriär har jag fått höra det omvända. ”Patrik Kittel har ingen vinnarskalle”
Jag har alltid fått höra att jag inte har vinnarskalle men till exempel Jeanna Högberg har det –vinnarskalle. Ingen diskussion där, Jeanna är suverän på att gå in på banan och ge allt.

Hur är det egentligen? Föds man med vinnarskalle?
Jag har funderat mycket på det. Hur får du en vinnarskalle, vad är det som avgör om du blir den som vinner och tar för dig? Är det en egenskap du som ryttare föds med? Får du det för att du har föräldrar med pengar och resurser att stötta dig? Är det tidiga framgångar under ponnytiden som gör skillnaden?

Svår väg fram för mig

Jag har alltid haft mycket prestationsångest inför tävlandet. Jag har varit nervös inför att tävla och prestera på banan. Det kan jag fortfarande få idag men jag har mer och bättre verktyg för att hantera det. Men de första åren var svåra, det tog tid innan jag blev en ryttare som folk ville jobba med. Under min uppväxt i ryttarvärlden var det några saker som tränare och andra runt omkring upprepade.
Jag fick ofta höra att jag inte kunde rida.
Att jag var inte bra nog.
Att jag hade inte tillräckligt med pengar.
Att jag inte hade tillräckligt med talang och begåvning.

Till slut tar det hårt på dig

I början skakade jag av mig och intalade mig själv att allt var ok, ändå. Jag höll mig till min gummianka, hanterade det så gott det gick. Gummiankan har varit med mig sen starten, den hjälper mig att fokusera, skratta och ta nya tag.
Sen flyttade jag utomlands och jobbade. Jag var på ett ställe där jag varje dag i flera månader fick höra: Du är värdelös! Du kan inte rida, du har ingen känsla, du är inte rätt för det här!
Det hände självklart inte bara mig, många har upplevt precis samma sak. Jag är tyvärr inte alls ensam om upplevelsen. Det hjälper inte riktigt att omgivningen uppmanar dig att skaka av dig det där, rösten har till slut nått in i ditt innersta rum.

Tuffa konsekvenser

Du har kommit till en punkt när du börjar ta åt dig, du börjar tvivla på dig själv. Det gör att du rider sämre, grubblar mer. Du vågar inte öppna upp dig, du vågar inte prestera. Du har hamnat i läget att du hela tiden är rädd för att göra fel. Mentalt intalar du dig att du inte är en vinnarskalle, du har nått en punkt när du inte orkar kämpa emot de negativa tankarna.

Ofta möter omgivningen det här läget med snabba slutsatser och uppmanar dig: Varför inte lämna den miljön eller gå vidare till någon annan syssla?
Det är inte så lätt. Jag och många med mig har satsat för mycket för att vilja ge upp, massor av tid. Kanske är den negativa influensen en person som du ser upp mycket upp till, din största idol sen flera år. Du ser inte fel hos dem – bara hos dig själv. Det är inte så lätt att ge upp och bara lämna, det känns som en ännu större förlust. Att ge upp, vilken looser liksom.
Jag tog mig ur min situation, flyttade, jobbade vidare och kämpade. Över tid har jag blivit en stark människa mentalt, idag är jag på en helt annan plats.

Hur kommer det sig att mina elever är framgångsrika?

Den första pusselbiten på vägen mot att bli en vinnarskalle är att du måste tro på att det kan gå. En del elever har från start mycket tro på sig själva och plussaldo på självförtroendekontot, det är bra. Andra elever har fått till sig de här negativa omdömena för många gånger så att det bitit sig fast. En del tidigare tränare har hasplat ur sig saker som:  Du är för tjock! Du saknar känsla! Du har bara pengar, du köper bara fel hästar!
Till slut har det här etsat sig in som sanningar hos de här eleverna. De har tappat alla chanser till att bli vinnarskallar i det läget. Mitt jobb är att få dem tillbaka till läget att de är vinnarskallar.

Hur gör jag?

Jag har lärt mig mycket av Kjell Enhager, min mentale tränare sedan flera år. Det jag försöker göra för mina elever är att hjälpa dem bygga upp ett plussaldo på sitt självförtroendekonto.
De ska lägga plus på sitt konto – samla på BRA saker de gör, goda minnen, rätt känsla i sadeln. Det gör att du mentalt utvecklar din vinnarskalle.

För mig är vinnarskalle att du tror på dig själv att du tror att det du satsar på kan gå.
Det i sig utvecklar vinnarskalle.

Ett ständigt pågående arbete

De flesta tror att när man är på min nivå så behöver man inte fortsätta jobba med det. Jag kan få höra att ”nu har då nått en sådan nivå att nu är det inga problem längre.”
Trots att jag idag haft en hel del framgång så hör jag de här kommentarerna runt mig.
Folk vill säga om mig att jag inte satsar fullt ut på banan, att jag inte tar för mig. De säger att jag är bättre på att utbilda hästar är att tävla själv. Även om jag vet att det är BULLSHIT, så finns det något i mitt undermedvetna som tar åt sig. Det tar mig tillbaka till mitt yngre jag när folk hamrade in i mig att jag inte dög, om så bara för en kort sekund. Trots allt jag uppnått så når det ändå in. Ändå så får jag snabbt en känsla av tvivel – kanske är jag inte en vinnarskalle i alla fall, kanske jag saknar det lilla extra?

Unga behöver stöd

När du håller på att utveckla hästar och unga ryttare så behövs mentalt stöd. Någon som kan få dig att tro på dig själv, någon som bygger upp dig, som gör att du tror att ditt mål går att nå. Kanske en tränare, kanske en coach, någon som ger konstruktiv kritik. Du behöver någon i din omgivning som tror på att du faktiskt kan prestera.

Alla kan bli vinnarskallar

Vinnarskalle är för mig inte en specifik egenskap som du föds med, något du har eller inte är utrustad med. Det är en sinnesstämning, precis som talang kan det utvecklas med hjälp av kunskap och träning. Det är som en muskel som kan tränas och bli bättre, precis som din talang blir mer förfinad ju mer du lär dig.
Och, det är något du måste jobba med alltid för att behålla. Hur bra det än går så med jämna mellanrum kommer någon person som fäller en sårande kommentar.

Triggers och tjuvnyp

Det finns tusen saker som kan såra, från kommentarer om din ridning, hästen eller hur du kommit till din plats idag. En bra dag kanske du inte alls tar åt dig, en annan dag så svider det illa och tvivlen börjar snurra. Vad gör du då och hur reser du dig efter att ha fått såna tjuvnyp? Det får du jobba med alltid, och det gör att du jobbar för att bli bättre. Det finns en stimulans i att ”jag ska minsann visa dem” också, det gör att du kämpar mer.

Mina bästa råd för att ta sig upp

Jag sökte mig till sådant som gav mig trygghet, min familj och min mentala coach som Kjell Enhager. Han har varit min coach i 20 år, tre ord från honom sätter mig i rätt sinnesstämning för jag litar på honom. Hitta någon du litar på.
När jag behöver ta mig upp så tittade jag på filmer där det gick som bäst.  Jag tittade på filmer med de allra bästa ryttarna på OS. Jag hittade saker som tog bort mina egna tvivel

Alla som rider, tävlar, tränar kan hamna i det här läget. Det går inte att bara skaka av sig utan du måste ha metoder för att ta sig ur depressionsträsket. Leta efter dina personliga triggers som hjälper dig upp.

Mina konkreta råd när det händer:

  • Lyssna på din familjen
  • Var med dina djur – de ser när du är ledsen men är då bara ännu mer tröstande
  • Ta hjälp av en mentalcoach eller någon annan trygg person
  • Skriv ner bra stunder så du kan återuppleva dem
  • Titta på foton med positiva minnen

Allt för att bryta tankegången att ”jag är ingen vinnare jag är en looser”.  En dag när du hittar dina egna triggers och du kan göra dig själv stark igen då är du en vinnare i mina ögon.

Må så gott
Patrik Kittel

Patrik Kittel och Dude klättrar till topp-10

Krönikan i engelsk översättning

Swedish national team anchor Patrik Kittel continues his chronicles on Ridenews and Horse2rider. He brings up an important theme with having a winning mentality – something you achieve by working on it. In Swedish the term “vinnarskalle” literally “winner skull” can best be translated into a winning mentality, a positive competitiveness.

I listened to a radio interview on Swedish sport channel Radiosporten with my national team colleague Therese Nilshagen. The reporter asked Therese who she thought had the most winning mentality in the dressage national team. I was equally happy and surprised when I heard her answer: Patrik Kittel.

Throughout my career I have been told the reverse. ”Patrik Kittel has no winning mentality”
I have always been told that I do not have a winning mentality but for example Jeanna Högberg has it – a winning mentality. No discussion there, Jeanna is great at entering the course and give everything.

How does it work really? Are you born with a killer instinct?

I have thought a lot about it. How do you get a winning mentality, what is it that determines if you will be the one who wins and take what you deserve? Is it a trait you as a rider are born with? Do you get it because you have parents with money and resources to support you? Are the early successes during the pony years making all the difference?

Hard way for me

I have always had a lot of performance anxiety before a competition. I have been nervous about competing and performing on the course. I can still be anxious today, but I have more and better tools to handle it. But the first few years were difficult, it took time before I became a rider that people wanted to work with. During my upbringing in the equestrian world, there were some things that trainers and others often repeated.
I was often told that I couldn’t ride.
That I wasn’t good enough.
That I didn’t have enough money.
That I didn’t have enough talent and prospect in me.

In the end, it takes its toll on you

In the beginning I shook it off and told myself that everything was ok, anyway. I clung to my rubber duck, managed the self-doubt as best it could. The rubber duck has been with me since the beginning, it helps me to focus, laugh and make yet another effort.
Then I moved abroad and worked. I was in a place where I was told every day for several months: You are useless! You can’t ride, you have no feeling, you are not right for this!
Of course, this didn’t just happen just to me, many have experienced the same thing. Unfortunately, I’m not alone at all having this experience. It doesn’t really help that people around you urge you to shake it off, the voice of doubt has finally entered your interior.

Tough consequences

You have come to a point when you begin to believe the voices, you start to doubt yourself. It makes you ride worse, ponder more. You dare not open up, you dare not perform. You have entered into a position where you are always afraid of making mistakes. Mentally you tell yourself that you don’t have a winning mentality, you have reached a point when you cannot fight against the negative thoughts.

Often, the environment meets this situation with quick conclusions and urges you to take action: Why not leave your toxic environment or move on to another job?
It’s not that easy. Me and many with me have invested too much to want to give up, lots of time. Perhaps the negative influence is a person you look up to very much, your greatest idol since several years back. You don’t see any wrongs with them – just with yourself. It’s not that easy to give up and just leave, it feels like an even greater loss. To give up, what a looser as well.
I got out of my situation, moved, worked on and struggled. Over time, I have become a strong person mentally, today I am in a completely different place.

How come my students are successful?

The first piece of the puzzle on the way to getting a winning mentality is that you have to believe that it can be achieved. From the start, some students have a lot of faith in themselves and a plus balance on the self-confidence account, which is good. Other students have received these negative reviews too many times so that it has stuck. Some previous trainers have flung things out like: You are too fat! You lack feeling! You only have money, you just buy the wrong horses!
In the end, this has etched itself in as truths among these students. They have lost all chances of becoming a winner in that situation. My job is to get them back to the situation that they are equipped with a winning mentality.

How do I do it?

I have learned a lot from Kjell Enhager, my mental coach for several years. What I try to do for my students is to help them build up a plus balance on their self-confidence account.
They should add plus to their account – collect on good things they do, good memories, the right feeling in the saddle. This makes you develop your winning mentality.

For me, the winning mentality is that you believe in yourself enough to convince yourself to think that you can do it. In itself it develops a winning mentality.

A constant continuous task

Most people think that when you are at my level you do not have to continue working on your mindset. I’m being told that ”I have reached such a level that it is not problem anymore.”
Although I have had a lot of success, I hear these negative comments around me.
People say about me that I do not give “full throttle” on the course, that I do not take my chances. They say that I am better at training horses than compete myself. Although I know it is all BULLSHIT, there is something in my subconscious mind that listen to that old pipe. If only for a short moment, it throws me back to my younger self when people hammered into me that I wasn’t good enough. In spite of everything I achieved, it still has an effect on me. Even now, I quickly get a sense of doubt – maybe I don’t have a winning mentality, maybe I miss that extra spark?

Young people need support

When you are developing horses and young riders, mental support is needed. Someone who can make you believe in yourself, someone who builds you up, who makes you think your goal is achievable. Maybe a trainer, maybe a coach, someone who gives constructive criticism. You need someone in your environment who believes that you can actually perform.

Everyone can be a winner

The winning mentality is for me not a specific characteristic that you are born with, something you have or are not equipped with. It is a mindset, just like talent it can be developed with the help of knowledge and training. It is like a muscle that can be trained and improved, just as your talent becomes more refined the more you learn.
And, it’s something you have to always work with to keep. No matter how well you are doing, every now and then, someone will make a hurtful comment.

Triggers and pinches

There are a thousand things that can hurt, from comments about your riding, the horse or how you got to your position today. A good day, you may not take any of it to heart, another day it hurts so bad and the doubts begin to spin. What do you do then and how do you get back on track after a few negative pinches? You have to work with it forever, and that means you work to get better. There is a stimulus in ”I will show them” too, that will make you work even harder.

My best advice for getting back on track

I looked for things that gave me security, my family and my mental coach Kjell Enhager. He has been my coach for 20 years, three words from him put me in the right mood because I trust him. Find someone you trust.
When I need to pick myself up, I watch videos where I do well. I watch videos with the very best riders in the Olympics. I found things that removed my own doubts.

Anyone who rides, competes, trains can end up in this situation. You can’t just shake it off, you have to have methods to get out of the depression swamp. Look for your personal triggers that will help you up.

My solid advice when it happens:
Listen to your family
Be with your animals – they see when you are sad but are then even more comforting
Take help of a mental coach or some other secure person
Write down good moments so you can relive them
Look at photos with positive memories

Everything to break the loop that ”I am no winner I am a looser”. One day when you find your own triggers and you can make yourself strong again then you are a winner in my eyes.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.