hage bete isabell

Daglig mockning minskar skadliga utsläpp med 73 procent

Ett examensarbete från SLU Uppsala visar att daglig mockning av hagar kan ge en stor minskning av utsläpp och övergödning.  Redan efter ett kraftigt regn har 40 procent av fosforn i gödslet försvunnit ut i marken.

 

Om hästägare i Sverige mockade sina rasthagar dagligen skulle de belastas med 73 procent mindre fosfor än om hagarna lämnades orörda, enligt ett examensarbete från SLU Uppsala. Frekvent mockning är avgörande, eftersom utsläppen av fosfor börjar omedelbart och vid kraftiga regn förs fosforn blixtsnabbt ut i marken.

Om en hage med två hästar mockas dagligen minskas gödselbelastningen per månad med 80 kilogram gödsel per häst jämfört med att mocka en gång per månad. Det motsvarar lite mer än ett normalstort badkar (150 liter) med gödsel per månad. Om man antar lite grovt att det är ungefär ett badkar per häst och månad skulle det i Sverige innebära mer än 355 500 badkar gödsel per månad som samlas in vid bättre gödselhantering, givet 355 500 hästar i Sverige.

Studien visar att oavsett hur noga man mockar blir alltid ungefär en femtedel av gödseln kvar i hagen. Fosforn som läcker ut i marken binds både upp i marken och tas upp av växter som använder sig av fosfor för att växa.
I en upptrampad hage har växtlighet svårt att få fäste, och fosforn tas inte upp. Den ökade ansamlingen av fosfor i marken är orsaken till att marken tillslut inte kan ta upp mer. Då stannar inte fosforn i jorden utan riskerar istället att hamna i närliggande vattendrag.

I ett hypotetiskt scenario där inget läckage från gödsel till mark sker, skulle 80 kilogram gödsel reduceras från hagen vid daglig mockning jämfört med månadsvis mockning. Det motsvarar maximalt 85 gram fosfor. Som jämförelse är det lika mycket fosfor som en lantbrukare enligt lag skulle få sprida på ungefär 40 kvadratmeter åkermark per år, från bara den lilla hagen som användes i den här studien.

Nu vet vi dock att fosforn läcker ut ur gödsel innan den går att få upp ur hagen. En bevattningsstudie i laboratorium bekräftade att ett läckage faktiskt sker, och det ganska direkt. Efter ett skyfallsregn på 100 mm förlorade gödseln 40 procent av fosforn. Det bekräftades även genom att lägga ut gödsel i fält i två månader där fosformängden studerades efter att gödseln utsatts för väder och vind.
Den gödsel som oundvikligen blir kvar i hagen vid frekvent mockning förlorar alltså sin fosfor oberoende av om hästarna trampar runt i den eller inte.

Studien bekräftar även att det är extra viktigt att mocka mer frekvent vid nederbörd. Det viktiga näringsämnet fosfor behövs i det svenska lantbruket och är dessutom en ändlig resurs. Fosfor är ett grundämne som finns fritt i naturen, men också i uppbyggnaden av våra celler.
Eftersom fosforn finns naturligt är det inte förrän naturen får för mycket fosfor som den skadas.

Idag finns det ett överskott av fosfor i haven och ett underskott i jordbruket. Så istället för att fortsätta tillföra fosfor till känsliga ekosystem, borde vi ta vara på fosforn, menar man i examensarbetet.

Det är något som också framförs i regeringens Övergödningsutredning, som vi skrev om här i Ridenews > > > men i sitt yttrande över utredningen (PDF) menar Jordbruksverket att det inte är så enkelt. Den naturgödsel används idag nästan enbart i jordbruket där gårdar har egna djur och egna åkrar.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.