nonsens hage isabell haflinger

Strängare regler för gödselhantering vid stall och i hagar och ett nytt hästregister

En statlig utredning vill införa ännu strängare reglering av hur man hanterar gödsel inom hästhållningen. Man vill också införa ett nationellt hästregister.

I Övergödningsutredningen som blev klar nu i februari skriver utredarna att Jordbruksverket ska ta fram särskilda bestämmelser för hästhållares gödselhantering med hänsyn till miljön.

Utredarna skriver: ”Sveriges ca 350 0001 hästar producerar årligen ca 2,9 miljoner ton träck och urin2, vilket motsvarar nästan 20 % av den totala mängden stall-gödsel från jordbruksdjur.”

De nya bestämmelserna ska handla om mockning av hagar, utformning av hagar, skydd mot vattendrag och lagring och hantering av gödsel. Sådana regler finns ju idag, men man vill nu att de ska omfatta all hästhållning. ”Förordningen bör inte ha en gräns för hur få eller många hästar som måste hållas på en anläggning för att den ska gälla.”

”Mark bör inte användas som hästhage i mer än 10 år eftersom ackumulationen av näringsämnen då blir för stor.”

”För att minimera näringsläckage från hagar rekommenderas att hästtätheten i hagar inte bör överstiga 2–3 hästar per hektar, och att hagar ska ha minst 80 % intakt växttäcke, 10 % kan ha ett förtunnat växttäcke, men inte mer än 10 % bör vara söndertrampat.”

”Näring som lämnar hagar förs till stor del bort via ytavrinning. Hagar bör därför inte placeras i direkt anslutning till vattendrag eller annat ytvatten.”

”Näringsförlust från hästar som hålls i hagar kan minskas om vegetationsbeklädda skyddszoner anläggs som kan fånga upp delar av den näring som riskerar lämna hagen.”

Utredarna menar också att utfodringen behöver anpassas så att kväve- och fosforutnyttjandet förbättras.

I utredningen förespråkas också mer och framförallt mer effektiv användning av stallgödsel för att minska behovet av mineralgödsel.

”Ett nationellt hästregister bör införas. Det finns ett behov av under-lag för tillsynsmyndigheterna om var hästar hålls.”

En ny EU-förordning som ska tillämpas från den 21 april 2021 kräver att medlemsländerna ska upprätta en central databas över alla anläggningar med landlevande djur, bl.a. alla hästdjur. I databasen ska uppgifter finnas om hästens identitet och den anläggning där hästen vanligen hålls. Det blir den aktör som driver anläggningen där hästen finns som blir skyldig att rapportera in vissa uppgifter till den behöriga myndigheten i medlemsstaten (för Sveriges del Jordbruksverket). Huvudsyftet med förordningen är att få kontroll på smittspridning och handel med djuren, men databasen ska även kunna användas för exempelvis miljötillsynen.

 

Betänkande av Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
Läs dokumentet hos Riksdagen > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.