Emma Thorén Hellsten avelsledare inom SWB Foto: Kim C Lundin

SWB klar med WFFS-strategi – anlagsfrekvens kartlagd

Avelsförbundet SWB har gjort klart sin kartläggning av WFFS-anlagets utbredning i populationen. Med det är en strategi utformad.

WFFS-anlagets frekvens i SWB-populationen

På uppdrag av SWB har Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU genomfört en screeningstudie för att fastställa förekomsten av WFFS-anlaget. Det har givit svar på hur stor andel av SWB-populationen som kan vara bärare av anlaget för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). SWB har som första förbund officiellt undersökt hur stor andel av populationen som kan vara bärare av WFFS-anlaget och utformat en WFFS-strategi.

Screeningstudien innebar att ett slumpmässigt antal (511 st) hästar födda 2017 testades för WFFS-anlaget. Test av unga hästar ger en bra bild hur anlagsbärarfrekvensen ser ut hos hästar som är aktiva i avel just nu. Av de 511 testade hästarna fanns 38 st anlagsbärare vilket motsvarar 7,44 % anlagsbärare. Inga individuella testresultat kommer att publiceras. Tidigare screeningstudier som genomförts av forskare i Tyskland har visat anlagsbärarfrenkvenser mellan 9 och 11 %.

Beslut om WFFS-strategi

SWBs styrelse fattat följande beslut inför avelssäsongen 2019:
– Hingstar skall för att få lösa licens för SWB vara testade med avseende på WFFS, men behöver ej vara fria från WFFS-anlaget.
– Fortsatt krav på test av hingstars WFFS-status inför bruksprov.
– En uppföljande screening ska göras inom 5 år. Den ska kompletteras med uppföljning av användningen av kända anlagsbärarhingstar varje år för att kontrollera om antalet potentiella bärare ökar eller minskar.
– SWB ska skapa möjlighet att lägga in WFFS-bärarstatus i hästdatabasen och möjlighet att visa hingstars WFFS-bärarstatus samt att ston är fritestade på blup.se.

Emma Thorén Hellsten avelsledare inom SWB Foto: Kim C Lundin

SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten kommenterar beslutet:
– I diskussionerna kan man ofta se att de som är emot att testa anför att det skulle vara någon slags hysteri som är oproportionell mot hur stort problemet är. Jag tycker snarare tvärtom. Detta är inget stort problem ännu och om vi ser till att testa avelsdjuren behöver det inte bli det heller, eftersom man då kan göra medvetna parningar med avseende på defekten. Struntar man däremot i att testa stoppar man huvudet i sanden och riskerar att problemet faktiskt blir stort på sikt.

Länk till hela beslutet

Tidigare artiklar om WFFS

Tyska avelsförbund måste deklarera WFFS-status för hingstar

 

Fakta från SWB:s artikel

Studien har under hösten genomförts på fölårgången född 2017. Avelsutskottet (AU) har berett frågan åt SWBs styrelse med hjälp av SLU-forskaren Sofia Mikko.

Sofia Mikko har genomfört screeningstudien. Foto: Kim C Lundin

Mutationen som orsakar WFFS leder till defekt kollagen (bindväv) i hela kroppen. Mutationen som hos häst orsakar WFFS tillhör samma sjukdomskomplex som de olika mutationer som orsakar Ehler Danlos syndrom (EDS) hos människa.

WFFS följer en autosomal recessiv nedärvning, dvs den är inte könsbunden och för att en individ ska uppvisa sjukdomen måste den ha fått det defekta anlaget från båda föräldrarna.

Ju vanligare en mutation är, desto större risk är det att man korsar två anlagsbärare. Ett problem är risken för sjuka föl vid korsning av två anlagsbärare ofta blandas ihop med risken för att få drabbade föl i populationen. Vid korsning av två anlagsbärare för WFFS är risken teoretiskt sett 25 % att få ett sjukt föl. Det finns misstanke om att drabbade foster kastas innan de är fullgångna vilket i så fall gör att den faktiska frekvensen fullgångna drabbade föl bli mindre än 25 %. Detta är dock inte utrett och det finns inga vetenskapliga bevis för att så är fallet.

Med en bärarfrekvens på 7,44 % i SWB och slumpmässig parning (utan kännedom om vilka individer som är bärare) blir risken för att korsa två anlagsbärare för WFFS i SWB ca 0,6 % (dvs 7,44 % hingstar x 7,44 % ston ≈ 0,55 %). Risken att få drabbade föl i SWB-populationen blir då 0,55 % x 25 %=0,14 %, vilket motsvarar ca 4 drabbade föl/år, om man korrigerar för att inte alla ston blir dräktiga (dvs 4000 betäckta ston x 70 % levande föl x 0,14 % risk). Om inte alla drabbade föl går dräktigheten ut blir det sannolikt färre drabbade föl som föds fullgångna. I verkligheten är inte parningen slumpmässig och risken kan förändras eftersom ffa hingstarna är hårt selekterade. Om WFFS-genen är kopplad till någon annan, önskvärd egenskap som vi selekterar för kan denna ”slumpmässighet” sättas ur spel och frekvensen anlagsbärare ändras. Vi har idag ingen kunskap om WFFS är kopplat till någon annan egenskap vi selekterar för, men misstanken finns eftersom en sådan dödlig mutation annars brukar försvinna av sig själv.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.