Nytt dödligt virus kan drabba hästar

Det finns nu misstankar om att två farliga virus som kan smitta häst och människa kan ha nått Sverige och SVA ber allmänheten om hjälp för att ta reda på om de finns här.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ber nu om hjälp från allmänheten för att ta reda på om två farliga fågelvirus som kan smitta både hästar och människor kan ha nått Sverige.

West Nile-viruset och Usutuviruset finns konstaterade så pass långt norrut som Tyskland. Nu ber SVA allmänheten att hålla utkik efter döda fåglar och rapporterar in observationer.

– Vi vet att bägge virus finns i Europa söder om oss. Vi vill ha koll på om virusen kommer till Sverige. Ett bra sätt att upptäcka viruset är att hålla utkik efter döda fåglar, säger SVA till Sveriges Radio.

Den som har observationer att rapportera in kan använda formuläret på SVA:s hemsida.

West Nile-virus

En infektion med West Nile-virus kan passera helt utan symtom, orsaka feber eller influensaliknande sjukdom men även utvecklas till svår hjärninflammation hos hästar och människor. Viruset sprids från vilda fåglar med hjälp av myggor, men sprids inte vidare från häst och människa.

Ännu finns inga tecken på att smittan förekommer i Sverige.

Sedan 1999 har sjukdomen rapporteras hos mer än 25000 hästar i USA. Majoriteten av fallen inträffade under den stora spridningen 2002 då nära 16000 fall rapporterades. I USA rekommenderas att vaccination mot sjukdomen ingår i den grundläggande vaccinationsstrategin för hästar i de områden där WNV förekommer.

Symptom

Många hästar som smittas av West Nile-virus får antingen inga symptom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Vissa hästar utvecklat mer allvarlig sjukdom med neurologiska symtom, vilka karakteriseras av:

• Plötsliga problem med balans och styrka
• Förändrad vakenhetsgrad, antingen hyperreaktiva eller visa dämpad vakenhetsgrad.
• Ofrivilliga muskelrörelser i form av darrningar/ryckningar i huden i huvud- och halsregionen
• Även förlamningar i ansikte, svalg och ett eller flera ben förekommer
• Insjuknade hästar kan gå i cirklar, bli vingliga och trycka huvudet mot väggen.

Av de hästar som utvecklat svårare symtom kan dödligheten uppgå till en tredjedel. I många fall handlar det om att det inte går att vårda en häst som drabbas av förlamningar och kraftiga neurologiska symtom och därför avlivas de av djurskyddsskäl.

Smitta

De naturliga bärarna av viruset är vilda fåglar, vilka är de som upprätthåller smittan i områden där sjukdomen förekommer.

Smitta sprids inte vid normal direktkontakt utan via stick av infekterade myggor.

Både häst och människa betraktas som så kallad ”dead end host” vilket betyder att de inte är smittförande och därför inte utgör någon smittrisk för myggor, andra hästar eller människor.

Inkubationstiden är vanligen sju till tio dagar, men kan sträcka sig från tre upp till femton dagar. Först sker en spridning till lever och njurar där uppförökning av virus kan ske. Virus kan därefter angripa nervsystemet hos mottagliga individer och en inflammation i hjärnan, en nonpurulent encefalit, utvecklas. Hos häst förblir virusnivåerna i blodet så låga att återinfektion av myggor inte kan ske.

Behandling

Det finns idag ingen fungerande specifik behandling mot West Nile-virus. Sjukdomen hanteras i likhet med många andra virussjukdomar, med understödjande behandling.

Isolering

Eftersom en häst som insjuknar av West Nile-virus inte är smittförande finns inga speciella restriktioner.

Förebyggande

Vaccin mot West Nile-virus finns, men används inte i Sverige på grund av att sjukdomen inte förekommer här. I likhet med övriga sjukdomar som lyder under epizootilagen är det heller inte tillåtet att vaccinera mot West Nile-virus i Sverige. I länder där sjukdomen förekommer och där man känner till att smitta finns hos myggor i omgivningen rekommenderas att hästar vaccineras.

Där smittan finns gäller att minska förekomsten av myggor och hästars exponering för insektsbett.

Prognos

De flesta hästar som drabbas av WNF får inga symtom alls eller enbart övergående feber.  Av de som drabbas av svåra neurologiska symtom är prognosen för fullt tillfrisknande sämre. Hästar som överlever det akuta skedet, kan ofta få kvarstående balans- och rörelsestörningar. Därför väljer man ofta av djurskyddsskäl att avliva hästar med svåra symtom. För många hästar förlöper dock infektionen helt utan symtom eller med enbart feber och de får troligen en livslång immunitet efter tillfrisknandet.

Sjukdomen är anmälningspliktig.

Källa: SVA

Usutuvirus

I Europa fick viruset större uppmärksamhet 2001 efter att flera döda koltrastar upptäcktes i Wien. Senare undersökningar visade att viruset även var orsaken till flera döda fåglar i Toscana 1996.2016 rapporterades flera fall av döda fåglar i Tyskland.

Enligt en undersökning från 2010 kan viruset även angripa människor. Forskare befarar att viruset kan vara livshotande för personer med svagt immunförsvar.

Källa: Wikipedia

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.